پروژه پاساژ گلستان ، طراحی فروشگاه عطر

عنوان پروژه : فروشگاه عطر

توضیحات : طراحی فروشگاه عطر به مساحت 102متر مربع

موقعیت پروژه : پاساژ گلستان

کارفرما : خانم فرجی

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797