پروژه آقای شکوری ، طراحی نما

عنوان پروژه : طراحی و اجرا نما

 نوع پروژه : طراحی و اجرا

وضعیت پروژه : اجرا شده سال 1391

موقعیت پروژه :الهیه

کارفرما :آقای شکوری

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797